Kontakt


SPLIT SYSTEM
Sławomir Gościewski


ul. Sobieskiego 127B/1, 84-230 Rumia
NIP 958-095-09-40

Kom:509-68-27-27
biuro@splitsystem.pl

http://splitsystem.pl/

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorca Sławomir Gościewski, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 509 682 727, adres e-mail: biuro@splitsystem.pl;

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem;

 

3) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi

a) zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO),

b) zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c) przepis prawa, w szczególności w zakresie spełnienia obowiązku dot. dokumentowania sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, biuro rachunkowe oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,

b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody; Jeżeli podstawą przetwarzania jest przepis prawa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa;

 

6) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu;

 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.