Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy do montażu poziomego FM3012HY

Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Jest  (1 szt.)
  • szt.
  • Cena netto: 613,82 zł 755,00 zł
Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy do montażu poziomego FM3012HY
Posiadaj¹ wentylator odoerodkowy z ³opatkami spiralnymi
pochylonymi do przodu. Dziêki takiej konstrukcji maj¹ bardzo
du¿y przep³yw powietrza (prêdkooeæ dochodzi do 20m/s)
jednoczeoenie s¹ bardzo ciche i trwa³e.
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej na kolor
bia³y. Jej konstrukcja jest ognioodporna, zapewnia wygodny
monta¿, ³atw¹ konserwacjê i czyszczenie. Ma nowoczesny
wygl¹d i kompaktowe wymiary.
Mikroprocesor kontroluj¹cy pracê kurtyny mo¿na ustawiaæ za
pomoc¹ albo przycisków na kurtynie albo pilotem.Wysoki, oeredni
i niski bieg pracy wentylatora pozwala dopasowaæ
je do ka¿dych warunków otoczenia.
Solidnie wykonany silnik wentylatora mo¿e pracowaæ
nieprzerwanie przez 5000 godzin.

KURTYNA POWIETRZNA FM3012HY bez nagrzewnicy

Posiadają wentylator odśrodkowy z łopatkami spiralnymi pochylonymi do przodu. Dzięki takiej konstrukcji mają bardzo duży przepływ powietrza (prędkość dochodzi do 20m/s) jednocześnie są bardzo ciche i trwałe.Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej na kolor biały. Jej konstrukcja jest ognioodporna, zapewnia wygodny montaż, łatwą konserwację i czyszczenie. Ma nowoczesny wygląd i kompaktowe wymiary. Mikroprocesor kontrolujący pracę kurtyny można ustawiać za pomocą przycisków na kurtynie albo pilotem. Wysoki, średni i niski bieg pracy wentylatora pozwala dopasować do każdych warunków otoczenia. Solidnie wykonany silnik wentylatora może pracować nieprzerwanie przez 5000 godzin.DANE TECHNICZNE